KAUKALOJALKAPALLON SÄÄNNÖT

 

                 

 

 1.  MÄÄRITELMÄ JA PELIKENTTÄ

 

Kaukalojalkapallo on pallopeli, jota pelataan jalkaisin maa- tai teko­ainepohjaisessa (jääkiekko)kaukalos­sa. Kentällä pelaa kaksi kuusi pelaa­jaa käsittävää joukkuetta, joiden tarkoituksena on saada jalkapallo pelin sääntöjä noudattaen kentän päädyissä kiinni oleviin maaleihin.

Pelikenttään kuuluvat myös erotuomari ja suojaverkot. Suojaverkko kiinnitetään tuke­vasti päätylaudoitukseen ja sen tulee kulmapisteiden välillä ylettyä 2,3-2,5 m:n korkeudelle kaukalon yläreunasta. Kentässä tulee olla mieluum­min kalkilla merkityt syöttöviivat (siniviivat), maalivahdin alueen rajat sekä aloitus- ja kulma-pisteet. Maalivahdin alue ulottuu yhdeksän metrin päähän päätylaudoituksesta ja on yhdeksän metriä leveä. Maalivahdin alueen raja tulee merkitä päätylaudoitukseen vihreällä viivalla kuten myös syöttörajat sivulaudoitukseen sinisellä viivalla.

 

Kaukalojalkapallomaali on 3,6 m leveä, 2 m korkea ja 0,5 m irti pääty­laudoituksesta. Maalia ympäröivät vinot vaneriliuskat. Maaliin suo­sitellaan ripustettavaksi pallon kimpoamista vaimentava verkko.

 

 2.  PELIVÄLINEET

 

Pelivälineet ovat virallinen n:o 5 jalkapallo, sekä urhei­lutos­sut tai kiinteänappulai­set jalkapallokengät. Ir­tonappu­loilla varus­tetut jalkapal­lokengät ovat kielletty.

Säärisuojien käyttöä suositellaan.

 

Tulkintoja

 

1. Erotuomarin on tarkistettava, että pallot ovat sääntöjenmukaiset.

 

2. Kentällä olevan pelaajan pyynnöstä erotuomari on velvollinen tarkas­tamaan vastajoukkueen pelaajan pelitossut. Jos tossut ovat sääntöjen vastaiset tuomitaan tälle kahden minuutin rangaistus. Aiheet­tomasti erotuomarille annetusta tarkastuspyynnöstä tuomitaan kahden minuutin rangaistus.

 

3. Pelaajalla ei saa olla mitään sellaista varustetta tai esinettä, joka voi vahingoittaa toista pelaajaa.

 

 3.  PELAAJAT

 

Joukkueen pelaajien enimmäismäärä ottelussa on 17, joista yhden on oltava maalivah­ti. Pelikentällä saa olla samanaikaisesti enintään kuusi pelaa­jaa. Joukkue saa ottaa maalivahdin tilalle kuudennen kenttäpelaajan, mutta maalivahti saa palata vaihtoaitiosta maalilleen vasta pelikatkon aikana. Joukkue saa aloittaa pelin kolmella kenttäpelaajalla ja maalivahdil­la tai neljällä kenttäpelaajalla. Pelaajavaihto saa tapah­tua milloin tahansa, mutta aina samalta pai­kalta vaihtoaitiosta syöttörajo­jen välis­tä. Vaihtoon tulevan on tultava pois kentältä ennen uuden pelaajan astu­mista kaukaloon. Maalivahdin vaihdosta on ilmoitet­tava erotuomarille. Koko joukkueella on oltava yhtenäinen samanvärinen pelipaita paitsi maalivahdilla, jonka paidan pitää olla erivärinen kuin kenttäpelaajien. Virallisissa otteluissa on pelipaitojen selässä oltava selvästi erottuvat pelinumerot (min.20 cm). Joukkueen kapteenilla on oltava selvästi erottuva nauha vasemmassa käsivarressa tai kapteenin merkki  ( c ) pelipaidassa.

 

Tulkintoja

 

1. Väärä vaihtotilanne syntyy kun kentälle tuleva pelaaja osallistuu peliin ennen kuin vaihtoon tuleva pelaaja on poistunut kentältä, tai kun vaihto tapahtuu syöttörajojen ulkopuolelta. Näistä rikkomuksista seuraa kahden minuutin rangaistus.

2. Väärän vaihdon tuomitsemisen jälkeen ottelua jatketaan vapaapotkulla siitä paikasta missä pallo vihellyshetkellä oli. Jos erotuomari on  noudat­tanut hyötynäkökohtaa (siirretty vihellys), jatketaan peliä  vapaa­potkulla siitä paikasta jossa pallo oli kun rikkonut joukkue saa pallon hal­tuunsa tai uuden rikkomuksen jälkeen sään­töjen määräämällä tavalla. Jos rikottu joukkue tekee tilanteesta maalin rangaistus raukeaa.

 

3. Joukkueen vaihtoaitiossa ei saa oleskella muita kuin vaihtopelaajat sekä korkeintaan viisi joukkueen johto- ja huoltohenkilöä.

 

4. Jos pelaajan nimen puuttuminen pelaajaluettelosta huomataan kesken ottelun, pelaaja poistetaan loppuajaksi kentältä ja joukkueelle tuomi­taan kahden minuutin jäähy. Pelaajan pelisuoritukset ( maalit ja syötöt ) hylätään.

 

5. Maalivahdin saa vaihtaa vain kerran puoliajalla tapahtuneen vaihdon lisäksi. Varsinaisen peliajan viimeisen viiden minuutin ja jatkoajan aikana vain maalivahdin loukkaantuessa.

 

6. Pelaajaluettelot toimitetaan ottelun tai turnauksen järjestäjän määrää­mällä tavalla. Pelaajaluettelosta puuttuva pelaaja ei saa osallistua peliin.

 

7. Jos molemmilla joukkueilla on samanväriset pelipaidat, vaihtaa vierasjoukkue pääsääntöisesti paidat.

 

8. Jos käytetään peliasun päälle puettavaa liiviä, tulee virallisissa otteluissa, joissa pidetään maalintekijätilastoa, pelaajan käyttää samannumeroista liiviä kuin hänen pelipaitansa on.

 

 4. MAALIVAHTI

 

Maalivahti saa ottaa pallon käteensä pallon ollessa maalivahdin alueel­la. Muualla hänet rinnastetaan kenttäpelaajaan. Maalivahdin on luovu­tettava hallussaan oleva pallo viiden (5) sekunnin kuluessa. Tästä rikkomuksesta seuraa epäsuora vapaapotku vastustajalle keskeltä maali­vahdin alueen rajaa.

Maalivahdin torjuessa käsin maalintekotilanteen maalivahdin alueen ulkopuolella omalla puolustusalueellaan on seurauksena rangaistuskuljetus. Muussa tapauksessa tuomitaan vapaapotku.

Pallon katsotaan olevan maalivahdin hallussa kun hän jollain ruumiin-osallaan pitää siitä kiinni. Maalivahtia ei saa ahdistaa silloinkaan kun hän on toimittamassa käsissään olevaa palloa peliin . Jos ahdistaa, seuraukse­na on epäsuora vapaapotku rikotulle joukkueelle. Jos ahdistelu toistuu on seu­rauksena kahden (2) minuutin jäähy.

Oman joukkueen kenttäpelaajan palauttaessa tarkoituksellisesti pallon maalivahdilleen, tämä ei saa pelata palloa kädellä ellei palautus ole tapahtunut päällä, rinnalla tai polvella pelaten. Rikkomuksesta seuraa epäsuora vapaapotku vastustajalle keskeltä maalivahdin alueen rajaa. Rikkomuksen toistuessa voidaan pelaajaa rankaista myös kahden (2) minuutin jäähyrangaistuksella ( pelin viivyttäminen ). Jos kenttäpelaaja tarkoituksellisesti kiertää tätä sääntöä esim. nostamalla pallon itselleen toimittaakseen sen päällään omalle maalivahdilleen, syyllistyy hän epäurheilijamaiseen käytökseen ja häntä rankaistaan kahden (2) minuutin jäähyllä. Peliä jatketaan epäsuoralla vapaapotkulla rikkomuspaikasta ellei rike tapahtunut maalivahdin alueella, jolloin vapaapotku annetaan keskeltä maalivahdin alueen rajaa.

 

Tulkintoja                                                        

 

1. Maalivahdille tuomitun rangaistuksen tai rangaistukset kärsii joku   saman joukkueen kenttäpelaajista. Rangaistus kirjataan maalivahdille.   Kahdesta maalivahdille tuomitusta viiden minuutin rangaistuksesta   poistetaan maalivahti pelikentältä.

2. Jos maalivahti toistuvasti, tai tarkoituksenaan ajanpeluu, pelaa pallon kädestään yli takimmaisen syöttörajan, on seurauksena hänelle kahden (2) minuutin rangaistus.

 


 5. OTTELUAIKA

 

Otteluaika katkoineen on 2 x 25 minuuttia. Puoliaikojen välissä on viiden minuutin tauko. Erotuomari voi pitkähkön viivytyksen johdosta tuomita lisäaikaa.

 

Tulkintoja

 

1. Ottelun tai turnauksen järjestäjä voi määrätä myös muunlaisen pe­liajan.

 

 6. PELAAMINEN

 

 6.1 Aloitus

 

Ottelu aloitetaan erotuomarin vihellyksestä aloituspisteestä mihin suun­taan tahansa. Tällöin pelaajien on oltava omalla kenttäpuoliskollaan ja vastustajan vähintään kolmen (3) metrin etäisyydellä pallosta. Pelaajat eivät saa ylittää keskiviivaa ennenkuin pallo on lähtenyt liikkeelle. Suo­raan aloituksesta tehtyä maalia ei hyväksytä.

 

Tulkintoja

 

Jos aloituspotku menee suoraan omaan maaliin, tuomitaan vastajoukkueelle epäsuora vapaapotku keskeltä maalivahdin alueen rajaa. Jos aloituspotku menee suoraan vastustajan maaliin, tuomitaan vastajoukkueelle vapaapotku aloituspisteestä

.

 

 

 6.2 Vastapelaaja

 

Vastapelaajan potkiminen, kamppaaminen, työntäminen kädellä, estämi­nen, kiinni tarttuminen samoin kuin pelihengen vastainen pelitapa ovat kiellettyjä. Sitä vastoin on sallittua nojata vastapelaajaan jos hänellä on pallo hallussaan tai kun pallo on peliulottuvilla. Pallotonta pelaajaa ei saa ahdistaa, kuten ei myöskään maalivahtia maalivahdin alueella. Näistä rikkomuksista voidaan tuomita vapaapotku tai kahden tai viiden minuutin jäähyrangaistus tai ulosajo.(vrt. kohta 7)

 

 6.3 Syöttövirhe

 

Pallo ei saa hyökkäyssuuntaan ylittää ilmassa molempia syöttörajo­ja (siniviivoja) ilman, että se välillä koskettaa pelaajaa, pelikenttää tai sivureunusta. Syöttövirheen tapahduttua jatketaan peliä vastustajan vapaapotkulla siitä kohdasta jossa pallo ylitti jälkimmäisen syöttörajan. Rajalta annettu vapaapotku saa ylittää toisenkin syöttörajan ilmassa.

 

Tulkintoja

 

1. Jos pallo osuu kentän yläpuolella oleviin valaisulaitteisiin ja ylittää silti molemmat syöttörajat ilmassa, on kyseessä syöttövirhe ja tuomitaan vapaapotku.

 

 6.4 Laitojen käyttö

 

Pallon kuljettaminen laidasta kiinni pitäen on kiellettyä. Sen sijaan on sallittua ottaa tukea laidasta. Myöskään ei ole sallittua sulkea palloa laitaa vasten.

 


 6.5 Sisäänpotku

 

Pallon ylitettyä reunuksen suorittaa vastustaja sisäänpotkun ylimenokoh­dalta metrin etäisyydellä reunuksesta. Vastustajan on tällöin oltava vähin­tään kolmen metrin etäisyydellä pallosta. Pallon mentyä puolusta­van joukkueen pelaajasta yli päätyreunuksen, suorittaa hyökkäävän joukkueen pelaaja sisäänpotkun kulmapisteestä. Samassa tilanteessa puolustavalle joukkueelle tuomittu sisäänpotku suoritetaan maalivahdin alueelta.

 

Tulkintoja

 

1. Sisäänpotkun suorittaja ei saa suorituksen jälkeen pelata palloa ennen kuin joku muu oman tai vieraan joukkueen pelaajista on siihen koske­nut. Jos pelaa, seurauksena on vapaapotku vastajoukkueelle.

 

2. Sisäänpotku on suoritettava viiden (5) sekunnin kuluessa siitä hetkes­tä, kun pallo on oikeassa paikassa. Jos näin ei tapahdu, on seurauksena vapaapotku vastustajalle.

 

3. Jos sisäänpotku suoritetaan puolustavan joukkueen rangaistusalueelta, se on aina epäsuora, muualta suora.

 

4. Jos vastapelaaja estää nopean sisäänpotkun suorittamisen seisomalla  pallon edessä tarkoituksenaan ajanpeluu ja antaakseen omalle joukkueel­leen aikaa järjestää muuri,  on seurauksena kahden minuutin rangais­tus.

 

5. Epäsuoran sisäänpotkun merkkinä erotuomari pitää toista kättään ylhäällä.

 

 6.6 Vapaapotku

 

Vapaapotku suoritetaan paikasta, jossa virhe tapahtui. Rangaistusalueel­la hyökkäävälle joukkueelle tuomittu vapaapotku on epäsuora. Muualla tuomitut vapaapotkut ovat suoria. Vapaapotkutilanteessa vastustajan on oltava vähintään kolmen metrin etäisyydellä pallosta.

 

Tulkintoja

 

1. Vapaapotkun suorittaja ei saa suorituksen jälkeen pelata palloa ennen kuin joku muu oman tai vieraan joukkueen pelaajista on siihen koskenut. Jos pelaa, on seurauksena vapaapotku vastajoukkueelle.

 

2. Vapaapotku on suoritettava viiden (5) sekunnin kuluessa siitä hetkestä, kun pallo on oikeassa paikassa. Jos näin ei tapahdu, on seurauksena vapaapotku vastustajalle.

 

3. Jos vastapelaaja estää nopean vapaapotkun suorittamisen seisomalla pallon edessä tarkoituksenaan ajanpeluu ja antaakseen omalle joukkueel­leen aikaa järjestää muuri,  on seurauksena kahden minuutin rangais­tus.

 

5. Epäsuoran vapaapotkun merkkinä erotuomari pitää toista kättään ylhäällä.

 


 6.7 Rangaistuskuljetus

 

Maalintekotilanteessa rangaistusalueella puolustavan joukkueen pelaajan tekemästä sääntörikkomuksesta tuomitaan rangaistuskuljetus sekä lisäksi mahdollisesti jäähyrangaistus.

Rangaistuskuljetus suoritetaan yhden pelaajan pelatessa palloa lähimmäl­tä syöttörajalta keskeltä kenttää. Maalivahdin on tällöin seistävä maali­vii­valla, josta hän saa pallon liikahdettua lähteä palloa vastaan. Pallon liikahdettua saavat myös muut pelaajat takimmaisen syöttöviivan takaa osallistua peliin. Pallon ponnahtaessa päädystä, suojaverkosta tai maali­puitteista takaisin (rangaistuskuljetuskilpailussa ja yliajalla myös maali­vahdista), ei kuljetuksen suorittajalla ole oikeutta pelata palloa uudelleen ennen kuin joku toinen pelaaja on koskenut palloon. Maalipuit­teista maalivahdin kautta tehty maali hyväksytään. Peliajalla tuomittu rangais­tuskuljetus luetaan otteluaikaan.

Rangaistuskuljetuskilpailussa kuljetuksen suorittaa molemmista joukku­eis­ta ensin kolme pelaajaa, jotka arvonnan perusteella vuorotellen yrittävät ratkaisua. Jos tilanne on edelleen tasan suorittavat koko joukkueen pelaajat maalivahtia lukuun ottamatta kulje­tuksen vuorotteluperiaatteella kunnes joukkueiden paremmuus on selvin­nyt. Jos tilanne on edelleen tasan, aloitetaan kierros uudelleen samassa järjestyksessä.

 

Tulkintoja

 

1. Myös maalivahti voi suorittaa rangaistuskuljetuksen.

 

2. Jos maalivahti syyllistyy sääntörikkomukseen rangaistuskuljetuksen aikana, kuljetus uusitaan ja maalivahdille tuomitaan rikkomuksesta riippuen kahden tai viiden minuutin rangaistus tai ulosajo.

 

3. Arvonnan voittaja saa valita aloituksen tai tasoittavan vuoron.

 

4. Yliajalla tai rangaistuskuljetuskilpailun aikana muut pelaajat maali-vahteja ja kuljetuksen suorittajaa lukuun ottamatta ovat pelaaja-aitiossa.

 

5. Ottelun aikana kentältä loppuajaksi poistetut pelaajat eivät saa osallis­tua rangaistuskuljetuskilpailuun.

 

6. Rangaistuskuljetuskilpailussa kuljetuksen suoritusaika on 10 sekuntia.

 

 6.8 Erotuomaripallo

 

Satunnaisen pelinkeskeytyksen jälkeen peliä jatketaan erotuomaripallolla siitä kohdasta jossa pallo oli pelin keskeytyessä. Pelaajat asettuvat n. yhden metrin etäisyydelle toisistaan selkä omaa maalia kohti. Muiden pelaajien on tällöin oltava vähintään kolmen metrin etäisyydellä pallosta. Erotuomari pudottaa pallon heidän väliinsä vyötärön korkeudelta. Pallon kosketettua maata se on pelissä.

 

 

Tulkintoja

 

1. Satunnaisia pelinkeskeytyksiä ovat mm. pelaajan loukkaantuminen, pallon osuminen tuomariin tai kentän yläpuolella oleviin valaisulaitteisiin  tavalla että vastustaja saa tilanteesta kohtuut­toman hyödyn (=maalintekotilanteen), toisen pallon pomppaaminen kentälle ym.

 

2. Maalivahdin alueella tapahtuneen keskeytyksen jälkeen jatketaan peliä maalivahdin alueen rajalta keskeltä kenttää.

 


 6.9 Maalin hyväksyminen

 

Maali katsotaan oikein tehdyksi kun pallo ottelun sääntöjä noudattaen on pelattu kokonaan maalilinjan yli.

 

Tulkintoja

 

1. Maalia ei voi tehdä suoraan aloituspotkusta eikä myöskään rangais­tusalueen sisällä annetusta epäsuorasta vapaapotkusta tai sisäänpot­kusta.

Suoraan erotuomaripallosta tehty maali hyväksytään.

 

 7. PELAAJAN RANGAISTUKSET

 

Erotuomarin tulee määrätä vapaapotku poistaa pelikentältä loppu- tai määräajaksi pelaaja, joka on rikkonut sääntöjä tai muuten esiintynyt sopimattomasti.

 

1. Vapaapotku

 

a) Pallon pelaaminen kädellä tai sen osalla.

b) Pallon tahallinen kätkeminen

c) Liukutaklaus, kamppi, vastustajan jalkaan potkaiseminen.

d) Sitoo, pitää kiinni, estää, työntää tai kiilaa vastustajaa.

e) Hyppää päin vastustajaa.

f) Ahdistaa pelaajaa takaa päin.

g) Tulee tilanteeseen jalkapohja edellä.

h) Maalivahti pelaa palloa käsin alueensa ulkopuolella.

i) Pallon sulkeminen vasten laitaa.

 

Tulkintoja

 

1. Maalintekotilanteessa kohdissa a-h rangaistusalueella rangaistuskuljetus ja mahdollinen jäähyrangaistus.

 

2. Kahden (2) minuutin jäähyrangaistus

 

a) Väärän vaihdon suorittaminen.

b) Pelaaminen sääntöjen vastaisilla varusteilla.

c) Pallon pelaaminen tahallaan kädellä.

d) Tarkoituksellinen pelin viivyttäminen.

e) Jos pelaaja ennen tuomitun vapaapotkun antamista potkaisee tai kuljettaa palloa mukanaan.

f) Toistuvasta väärästä ( ei väkivaltaisesta tai vaarallisesta ) tai kaukalojalkapallon vastaisesta pelitavasta.

g) Vastustajan väkivaltaisesta tai vaarallisesta ahdistamisesta. ( ks. kohta 1 c-g).

h) Sopimaton käytös erotuomaria, kanssapelaajia tai yleisöä kohtaan.

i) Protestointi erotuomarin päätöksiä kohtaan.

j) Jos maalivahti tahallisesti toistuvasti syyllistyy syöttövirheeseen.

k) Jos pelaaja tarkoituksenaan ajanpeluu, potkaisee pallon tahallisesti yli reunuksen. Sama koskee maalivahdin avauksia.

 

3. Viiden (5) minuutin jäähy

 

a) Mikäli pelaaja erotuomarin mielestä syyllistyy kohtien 2. f-i rikkeisiin kohtuuttoman kovalla tai sopimattomalla tavalla.

 

4. Lopullinen ulosajo

 

a) Vastapelaajan tahallinen vahingoittaminen tai sen yritys.

b) Jos pelaaja tulee vaihtoaitiosta kentälle osallistuakseen tappeluun.

c) Jos pelaaja tai joukkueeseen kuuluva henkilö vaihtoaitiosta käsin osallistuu peliin vaarallisesti tai väkivaltaisesti esim. tarttuu kiinni tai muuten estää kentällä olevan pelaajan pelaamista.

d) Pelaaminen alkoholin, huumeen tai doping-aineen vaikutuksen alaisena.

e) Jos pelaaja solvaa erotuomaria, toimitsijoita, pelaajia tai yleisöä erityisen sopimattomalla tavalla.

f) Jos pelaaja saa toisen viiden minuutin rangaistuksen.

 

Tulkintoja

 

1. Erotuomari voi rangaista myös vaihtoaitiossa olevaa pelaajaa tai johtohenkilöstöön kuuluvaa joko henkilökohtaisella tai joukkuerangais­tuk­sella, jos vaihtoaitiossa esiinnytään epäurheilijamaisesti.

 

2. Pelaajalle voidaan tuomita peräkkäisistä rikkeistä 2+2, 2+5 tai 5+2 minuutin rangaistukset. Kun pelaaja saa samassa pelissä toisen 5. minuutin rangaistuksen, hänet poistetaan kentältä loppuajaksi ja hänen joukkueensa kärsii viiden minuutin rangaistuksen. Pelaajan saadessa samassa tilanteessa sekä viiden (5) että kahden (2) minuutin rangaistukset, kirjataan ensin viiden ja sitten kahden minuutin rangaistus.

 

3. Jos lopullisesti ulosajettu pelaaja ei vapaaehtoisesti siirry pukusuojaan tai poistu kenttäalueelta, on joukkueen kapteenilla yksi minuutti aikaa poistaa pelaaja kentän läheisyydestä. Jollei pelaaja tässä ajassa tottele komentoa, ottelu keskeytetään ja rikkomuksen tehneen pelaaja joukkue katsotaan hävinneeksi 5-0 (ks. kohta 8). Loppuajaksi ulosaje­tun pelaajan joukkue kärsii viiden minuutin rangaistuksen, jonka loputtua ulosajetun pelaajan tilalle voidaan ottaa toinen pelaaja. Joukkueen kapteeni määrää pelaajan kärsimään tätä rangaistusta. Rangaistus merkitään ulosajetulle pelaajalle. Ellei kapteeni löydä rangaistuksen kärsijää, määrää erotuomari yhden pelaajan kärsimään rangaistusta. Lopullinen ulosajo aiheuttaa vähintään yhden ottelun pelikiellon. Otteluiden järjestäjä voi erotuomariraportin perus­teella päättää pidemmis­täkin pelikielloista joista ilmoitetaan pelaajalle ja joukkueen kapteenille. Erotuomarin on aina tehtävä ilmoitus ottelun järjestävälle elimelle pelaajasta tai joukkueen johtohenkilöstöön kuuluvasta, joka on poistettu loppuajaksi kentältä.

 

4. Jos erotuomari soveltaa hyötynäkökohtaa pelaajan ulosajoa edeltävässä tilanteessa, on hänen nostettava oikea käsi suoraan ylös ja laskettava se tilanteen päättyessä osoittamaan sitä pelaajaa kohti, joka joutuu ulosajetuksi. Mikäli rikkomuksen tehneen pelaajan joukkue saa pallon haltuunsa, on peli katkaistava, rikkomuksen tehnyt pelaaja poistettava kentältä ja peli käynnistettävä vastajoukkueen vapaapotkulla. Jos erotuomarilla on käsi pystyssä siirretyn rangaistuksen merkiksi, ja rikottu joukkue tekee maalin, niin tulossa oleva kahden (2) minuutin rangaistus raukeaa, mikäli joukkueella ei ole muita kahden minuutin rangaistuksia kärsittävänä. Jos on, päättyy vanhempi kakkonen. Sitä vastoin tulossa oleva viiden (5) minuutin rangaistus ei raukea, vaan pelaaja joutuu kärsimään rangaistuksen.

 

5. Rangaistun pelaajan täytyy olla rangaistusaitiossa tai rangaistukseen varatussa paikassa.

 

6. Rangaistusaika alkaa erotuomarin annettua luvan ottelun jatkamisesta, ja päättyy kun erotuomari tai ottelun toimitsija antaa luvan kentälle tuloon. Jos rangaistu pelaaja tulee kentälle ennen rangaistusajan päättymistä, hänet poistetaan loppuajaksi kentältä.

7. Kahdeksi minuutiksi ulosajetun pelaajan rangaistus päättyy, jos vastajoukkue tekee maalin. Tämä koskee myös rangaistuskuljetus-tilanteessa tehtyä maalia. Jos molemmista joukkueista on pelaaja (pelaajia) jäähyllä, ja pelataan tasakentällisin, maali ei vapauta pelaajaa rangaistusaitiosta. Mikäli joukkue on vajaalukuinen useamman kahden minuutin rangaistuksen johdosta, ja vastajoukkue tekee maalin, päättyy ensiksi tuomittu rangaistus. Sitä vastoin viiden minuutin rangaistus kärsitään loppuun , vaikka maaleja tulisi useampiakin.

8. Maalivahdille tuomitut rangaistukset kärsii joku kenttäpelaaja.

 

9. Mikäli joukkueesta on samanaikaisesti enemmän kuin kaksi pelaajaa jäähyllä, saa joukkue täyttääkseen säännön pelaajien vähimmäismäärästä ottaa kentälle vaihtopelaajia. Kolmannen samasta joukkueesta rangaistun pelaajan rangaistusaika alkaa vasta kun ensim­mäisen rangaistusaika päättyy. Tällaisessa tapauksessa pääsee pelaaja pois jäähyaitiosta vasta seuraavasta pelikatkosta. Jos joukkueen pelaajamäärä putoaa alle neljän, ottelu keskeytetään.

 

 8. OTTELUN TULOS

 

Peliajan päätyttyä enemmän hyväksyttyjä maaleja tehnyt joukkue on voitta­ja. Jos ottelu on päättynyt tasan eikä tasapeliä hyväksytä, suoritetaan ottelun tai turnauksen järjestäjän määräämällä tavalla joko suoraan rangaistuskuljetuskilpailu tai pelataan ensin 2 x 5. minuutin pituinen jatkoaika äkkikuolemaperiaatteella. Rangaistuskuljetuskilpailussa tehdyt maalit huomioidaan joukkueiden maalieroa laskettaessa.

Erotuomari voi siirtää, keskeyttää tai lopettaa ottelun huonon sään tai jonkin muun yllättävän tilanteen seurauksena. Ottelun järjestäjä päättää jatkotoimenpiteistä. Jos erotuomari on keskeyttänyt ottelun olosuhteiden pakosta tuntia pidemmäksi ajaksi, on ottelu pelattava uudelleen.

 

Tulkintoja

 

1. Joukkue tuomitaan hävinneeksi 5 - 0 jos luovuttaa tai ei ole saapunut pelikentälle 10 minuutin kuluessa ilmoitetusta ottelun alka­misajankohdas­ta.

- kenttäpelaajien määrä vähenee alle kolmen.

- jos erotuomari keskeyttää ottelun joukkueen (mukaanluettuna johto- ja    huoltohenkilöt) epäurheilijamaisen käytöksen johdosta.

 

2. Jos maaliero keskeytyshetkellä on voittajajoukkueelle suurempi kuin viisi maalia, katsotaan voimassa oleva tulos lopputulokseksi.

 

9. EROTUOMARI

 

Sääntöjen erotuomarille suomat valtuudet ja toimivalta alkavat kun hän astuu pelikentälle. Hänen rangaistusoikeutensa käsittää myös sen ajan, jolloin peli on tilapäisesti keskeytetty tai pallo ei ole pelissä. Hänen pelitapahtumia koskevat ratkaisunsa ovat lopulliset, samoin kuin hänen vahvistamansa ottelun lopputulos. Erotuomarin koskemattomuus on ehdoton.

Hänen täytyy:

a) Soveltaa pelin sääntöjä.

b) Jättää peli katkaisematta tapauksissa, joissa hän käsityksensä mukaan auttaisi rikkonutta joukkuetta.

c) Tehdä tarpeelliset muistiinpanot ottelusta, toimia ajanottajana ja noudattaa sovittua peliaikaa lisäämällä siihen kuitenkin se aika, joka on kulunut loukkaantumisten tai muiden syiden johdosta.

d) Katkaistava peli, jos hänen käsityksensä mukaan sääntöjä rikotaan, siir­tää, keskeyttää tai lopettaa ottelu sään, pimeyden tai jonkun muun vaka­van syyn takia. Erotuomari on velvollinen välittömästi ilmoittamaan täl­laiset tapaukset kilpailun järjestäjälle.

e) Siitä hetkestä lähtien, jolloin hän astuu kentälle, varoittaa pelaa­jaa, joka käyttäytyy sopimattomasti ja - mikäli tämä jatkaa sitä - evätä hänen osallistumisensa peliin. Tällaisesta tapauksesta on erotuomarin tehtävä raportti kilpailun järjestäjälle.

f) Kieltää kaikilta muilta paitsi pelaajilta kentälle tulo.

g) Katkaistava peli, jos hänen käsityksensä mukaan pelaaja on vaikeasti loukkaantunut. Pelaajaa, joka omin voimin pystyy poistumaan pelikentäl­tä, ei saa hoitaa pelikentällä.

 


Tulkintoja

 

1. Erotuomari voi puuttua myös vaihtoaitioissa tapahtuviin sääntörikko­muksiin.

 

2. Erotuomari voi myös erätauolla rankaista sääntöjä rikkonutta pelaa­jaa. 

3. Erotuomari voi muuttaa ratkaisunsa vain siinä tapauksessa, että peliä ei ole pantu uudelleen käyntiin.

 

4. Erotuomarin on pukeuduttava urheilullisesti ja hänen pukunsa on värien puolesta selvästi erotuttava pelaajien paidoista.